Bashraf Rast

Sami al-Shawwa

Maqam

Rast

Transcription