Sama'i Rahat al-Arwah

Mahmoud Ajjan

Maqam

Rahat al-Arwah

Iqa (Rhythm)

Sama'i Thaqil

Transcription