Syrian Music Preservation Initiative – Home

Muwashah Ya Ghazali

Amin Junaid

Maqam

Hijaz

Iqa (Rhythm)

Yuruk Sama'i (6/8)

Transcription