Sama'i Nahawand

Khaled Abu al-Nasr

Maqam

Nahawand

Transcription